Poems from XxLovelyandLonelyxX

I am Broken. Yet I will live on. I'm not open. Yet I will live on. I am Frozen. Yet I will live on. My world seems dim. Yet I will live...